Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekazujemy Państwu w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.„RODO”).

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest EWROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Lutrach, 11-311 Kolno.

Administrator zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzania danych.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@ewrol.pl,telefonicznie pod numerem: 56 646 33 77 , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • podjęcia na Państwa żądanie, działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem na podstawie art 6 ust. 1 lit b RODO

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedażny (w tym dokonania ryzyka transakcji handlowej) – art 6 ust. 1 lit b RODO,

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust . 1 lit. c RODO,

  • prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Państwem a „EWROL” Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust . 1 lit. f RODO,

  • sprzedaży naszych produktów i usług – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Państwem a „EWROL” Sp. z o.o.; (tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawić Państwu inne oferty. Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Państwa dane do celów marketingowych także wtedy, gdy zakończy się umowa między Państwem a nami. art 6 ust. 1 lit a RODO,

  • dochodzenia naszych roszczeń – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń; art 6 ust. 1 lit f RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów prawa (kodeksu cywilnego, prawa podatkowego), a także przez okres 5-ciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie zostaną one anonimizowane, bądź usunięte.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez „ EWROL” Sp. z o.o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym „EWROL” Sp. z o.o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( na podstawie zawartej umowy powierzenia - podmioty przetwarzające, np. podmioty prowadzące obsługą prawną, księgową) oraz spółki współpracujące z Administratorem.

Przekazywanie danych poza EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przekazywane w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych opraw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

W trakcie relacji z Państwem zasadniczo nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz do przygotowania oferty. Ponadto przekazywanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i utrzymania z Państwem relacji, chyba że przed zgromadzeniem danych lub w chwili ich gromadzenia zostanie ustalone inaczej. Bez uzyskania tych danych nie bylibyśmy w stanie nawiązać i utrzymać stosownych relacji z Państwem. W przypadku gromadzenia dodatkowych danych wskażemy, czy przekazywanie takich informacji odbywa się na podstawie obowiązku prawnego lub umownego bądź jest niezbędne do realizacji umowy. Zwykle wskazujemy informacje, które mogą być podawane opcjonalnie jako informacje, które nie wynikają z obowiązku prawnego lub umownego i nie są niezbędne do realizacji umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dowolne.

 

 

Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Zgadzam się