Polityka prywatności

§1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy dokument określa politykę prywatności platformy zakupowej ewrol.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do serwisu przez Klienta.

2. Polityka prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2

[DEFINICJE]

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Administrator - Ewrol Sp. z o. o. ul.Lutry 101, 11-311 Lutry,

2. Platforma zakupowa - strona internetowa pod adresem https://www.ewrol.pl/ oraz wszelkie jej podstrony,

3. Strony - Administrator i Klient,

4. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu na Platformie zakupowej ewrol.pl dla celów bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Platformy zakupowej, jest Ewrol Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Lutry 101, 11-311 Lutry, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Sąd Gospodarczy VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000265779.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@ewrol.pl telefonicznie pod numerem: +48 600 411 275, lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji, późniejszej edycji konta na Platformie zakupowej oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Platformy zakupowej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności, firmie kurierskiej oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawrze umowę powierzenia danych w celu realizacji umowy z Klientem.

5. Dane osobowe przekazane/udostępnione przez Klienta mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w innych celach w przypadku, gdy Klient wyrazi osobną, opcjonalną zgodę na takie przetwarzanie.

6. Administrator, za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i NIP.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług, m.in. utrzymywania konta Klienta, realizacji zamówień, kontaktu w związku z wykonywaniem umowy, a także przesyłania informacji marketingowych. W przypadku zamówienia przez Klienta Newslettera ewrol.pl, dane Klienta będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie newslettera Ewrol.

8. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania Klienta Platformy zakupowej z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy zakupowej, zgodnie z umową świadczenia usług drogą elektroniczną.

9. Administrator jest w posiadaniu adresów IP urządzeń mobilnych, za pośrednictwem których Klient korzysta z Platformy zakupowej.

10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Platformy zakupowej oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem roszczeń oraz wynikających z obowiązków podatkowych.

11. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

12. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług Platformy zakupowej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się na Platformie zakupowej lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Platformie zakupowej.

13. W przypadku zmiany danych osobowych, Klient powinien uaktualnić je, wysyłając stosowną wiadomość do na adres e-mail: kontakt@ewrol.pl bądź listownie na adres siedziby Administratora.

14. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres e-mail: kontakt@ewrol.pl, bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.

15. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klienta, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Klienta do Platformy zakupowej dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Klient może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nim kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych).

16. W razie zaistnienia takiej konieczności, dane Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

17. Administrator przewiduje możliwość profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Platformie zakupowej. Efektem korzystania z profilowania na Platformie zakupowej może być np. przyznanie danemu Klientowi rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków zakupu w porównaniu do standardowej oferty Platformy zakupowej. Niezależnie od profilowania, to Klient podejmuje swobodną decyzję o skorzystaniu lub nie z przyznanego rabatu i preferencyjnych warunków zakupu.

18. Profilowanie na Platformie zakupowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Klienta, np. poprzez dodanie konkretnego produktu do „Koszyka”, przeglądanie strony konkretnego produktu w Platformie zakupowej, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów na Platformie zakupowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych Klienta, aby móc mu następnie przesłać np. kod rabatowy.

19. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

20. Niniejszy dokument dotyczy jedynie strony www.ewrol.pl. Serwis dostępny za pośrednictwem Platformy zakupowej może zawierać odnośniki do stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach takich stron WWW (innych niż Platforma zakupowa), na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach Platformy zakupowej. Użytkownik, wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Platformy zakupowej na takie strony WWW, powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

§4

[ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM – HASŁO]

1. Ewrol Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane certyfikatem SSL połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta na Platformie zakupowej.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto na Platformie zakupowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Platforma zakupowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu wygenerowania nowego hasła należy w formularzu dostępnym pod przyciskiem „Nie pamiętasz hasła?” podać adres e-mail wskazany w formularzu logowania do konta w Platformie zakupowej. Klient, na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta, otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej www.ewrol.pl, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Ewrol Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§5

[TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Klienta i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Klienta.

3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6

[POLITYKA COOKIES]

1. Dla wygody Klienta, Platforma zakupowa używa plików cookie m.in. w celu dostosowania Platformy zakupowej do potrzeb Klienta oraz w celach statystycznych. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. W ramach Platformy zakupowej stosowane są dwa typy plików cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookie „sesyjne”są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. Na Platformie zakupowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

a. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy zakupowej, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji Klienta,

b. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy zakupowej,

c. „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań,

d. „analityczne” – związane są z wykorzystywanymi na Platformie zakupowej usługami firm trzecich, np. Google Analytics, tawk.to.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Opera

Safari macOS

Safari iOS/iPad OS

Internet Explorer

Pamiętaj, że jeśli ograniczysz stosowanie plików cookie w swojej przeglądarce, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.

§7

[LOGI]

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

b. czas nadejścia zapytania,

c. czas wysłania odpowiedzi,

d. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

e. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),

g. informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Platformą zakupową.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą zakupową. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Platformą zakupową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§8

[KONTAKT]

1. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@ewrol.pl.

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1.06.2024 r.